تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020

New Microsoft Word Document - تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020

تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020

نرخ سخت زایی و مرده زایی تلیسه های نژاد هلشتاین در طی زمان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته  (شکل 1) اما بر خلاف این کاهش، PTA سخت زایی افزایش داشته است. علت این ناهماهنگی این بوده است که در سال های گذشته بنابر استراتژی های اتخاذ شده، تمرکز بر روی پیشرفت ژنتیکی بوده و اصلاحاتی بر روی فنوتیپ انجام نگرفته بود. از این رو صفاتی همچون صفات زایش که PTA آن ها بر مبنای فنوتیپی محاسبه می شده ثابت باقی مانده بوده اند.

به منظور برطرف کردن این ناهماهنگی، در ارزیابی آگوست 2020، مبنای فنوتیپی صفات نیز تغییر پیدا کرد، به این صورت که ، متوسط PTA نژاد هلشتاین در آگوست 2020 به 2/2 درصد در صفت سخت زایی گاو نر (SCE) و 7/2 درصد در صفت سخت زایی دختران (DCE) کاهش پیدا کرد.

تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020
شکل 1: میزان سخت زایی در تلیسه های هلشتاین

اساس فنوتیپی جدید در آگوست 2020 :

تفاوت مبنای فنوتیپی در آگوست 2020 و دوره های گذشته در جدول 1 قابل مشاهده می باشد.

صفتمبنای قبلی (%)مبنای جدید (%)تغییرات
SCE7.92.2-5.7
DCE8.52.7-5.8
SSB8.05.7-2.3
DSB8.06.6-1.4

SCE : سخت زایی گاو نر ،  DCE : سخت زایی دختر،  SSB : مرده زایی گاو نر ، DSB : مرده زایی دختر

جدول 1: به روز رسانی مبنای فنوتیپی برای صفات سخت زایی و مرده زایی

گستره ی اطلاعات نیز در آگوست 2020 کاهش یافته است. شکل 2 توزیع PTA صفت سخت زایی نژاد هلشتاین را در آپریل و آگوست 2020 نشان می دهد. در آپریل سخت زایی اغلب گاوهای نر بین 4 تا 12  درصد بوده در حالی که در آگوست این بازه بین 1 تا 4 درصد می باشد. اما قابلیت اطمینان صفات تغییری نکرده است چرا که تغییر در مبنای فنوتیپی تاثیری بر مقدار اطلاعات سهیم در PTA  ها ندارد. به عبارت دیگر، با تغییر مبنای فنوتیپی، تعداد رکوردهای دختران و فرزندان آن ها تغییری نکرده و ثابت هستند.

تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020
شکل 2: توزیع PTA های سخت زایی نرهای هلشتاین بر مبنای آپریل 2020 و آگوست 2020

قبل از آگوست 2020، PTA های صفت مرده زایی به صورت درصد گوساله های مرده نسبت به تعداد کل گاوها یعنی هم تلیسه ها و هم گاوهایی که قبلا زایمان داشته اند، محاسبه می شد اما اکنون این صفت با فرمول تعداد گوساله های مرده نسبت به تعداد تلیسه هایی که برای بار اول زایمان کرده اند محاسبه می شود.

کاهش دامنه ی PTA ها منجر شده است تا در شاخص هایی همچون NM و TPI نیز اصلاحاتی صورت بگیرد. بر اساس بررسی های اولیه ی انجام شده توسط دکتر Paul VanRaden، مشخص شده است که سهم صفات زایش در شاخص NM از 5 درصد به 2 درصد کاهش یافته است. 3 درصدی که از سهم شاخص توانایی زایش کاسته شده است، به سایر صفات از جمله اولین زایمان زود هنگام و یا شاخص سلامت گاو ماده اضافه گردیده است.

تاثیر تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی ایجاد شد بر روی رتبه بندی فردی گاوهای نر:

رتبه بندی فردی گاوهای نر همیشه صحیح بوده است حتی در ناهماهنگی ایجاد شده در آپریل 2020، اما در آگوست 2020 تغییراتی در تفاوت بین گاوها ایجاد شده است. همانطور که در جدول 2 مشاهده می کنید، رتبه بندی گاوها در آپریل و آگوست تغییری نکرده است اما یک تفاوت 7/0 درصدی بین Riveting و Rome در ارزیابی آگوست وجود دارد که این تفاوت در ارزیابی آپریل 2/2  بوده است.

تغییرات اعمال شده در پروف آگوست 2020
جدول 2: تغییرات PTA های سخت زایی گاوهای نر و دخترانشان در گاوهای نر فرضی هلشتاین پس از تغییر مبنای فنوتیپی در آگوست 2020 در مقایسه با آپریل 2020

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *