گاو شیری نژاد گرنزی

گاو نژاد گرنزی

گاو نژاد گرنزی

گاو نژاد گرنزی از جزیره ی گرنزی انگلستان منشا گرفته است. برای اولین بار در سال 1700 به عنوان یک نژاد مستقل معرفی شد. در سال 1789 طب ... ادامه مطلب