سیستم ایمنی ذاتی

کنفرانس گاوهای شیری امریکا

واکسن بخش دوم از کنفرانس گاوهای شیری امریکا آپریل2020

سیستم ایمنی ذاتی، بخش اساسی پاسخ به عفونت و همچنین واکنش مناسب به واکسن است. این پاسخ ایمنی به مقدار زیادی تحت تاثیر استرس قرار می گیرد. داشتن تعادل، یک ویژگی کلیدی است چرا که برخی از بیماری ها به دلیل وجود پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی ذاتی ایجاد می شوند. در این مقاله، اثرات پاسخ های این سیستم ایمنی به ویژه تاثیر آن بر روی دستگاه گوارش، بررسی شده است. ... ادامه مطلب
کنفرانس گاوهای شیری امریکا

سیستم ایمنی ذاتی بخش اول از کنفرانس گاوهای شیری امریکا آپریل2020

سیستم ایمنی ذاتی، بخش اساسی پاسخ به عفونت و همچنین واکنش مناسب به واکسن است. این پاسخ ایمنی به مقدار زیادی تحت تاثیر استرس قرار می گیرد. داشتن تعادل، یک ویژگی کلیدی است چرا که برخی از بیماری ها به دلیل وجود پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی ذاتی ایجاد می شوند. در این مقاله، اثرات پاسخ های این سیستم ایمنی به ویژه تاثیر آن بر روی دستگاه گوارش، بررسی شده است. ... ادامه مطلب